Scroll Top

پیستون پرکینز

پیستون پرکینز از سه سیلندر تا دوازده سیلندر شامل تمام تیپها موجود در فروشگاه موسی . در صورتیکه درخواست یا سوالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید .

300x400-02
300x400-01
115017620B_77mm
پیستون پرکینز 
جدید
1104d - 1106d

کد محصول : PM-141

115017620B_77mm
پیستون پرکینز 77 میلیمتر

کد محصول : P7-620

U5LL0014_40mm
پیستون پرکینز کاسه احتراق مربع

کد محصول : PL-0014

303269-98mm
پرکینز 5 رینگ 
4.236

کد محصول : P3-269

U5LL0036_91mm...

کد محصول : P0-036

U5LP0021-98mm

پیستون پرکینز سوپردار 4.236

کد محصول : P0-021

در صورتیکه از تیپ موتور خودتان اطلاع ندارید و یا شماره قطعه مورد نظرتان را نمیدانید ، می توانید از این راهنما کمک بگیرید و یا با ما تماس بگیرید.

89216-79mm..

کد محصول :  P9-216

123608_114mm
تراکتور 295

کد محصول : P3-608

115017491
پیستون پرکینز -403 - 404
84mm

کد محصول : P7-491

پیستون پرکینز

کد محصول :  PP-015

68332
91mm
سه سیلندر پرکینز موتورسازان 3.152 پنج رینگ

کد محصول : P8-332

89214_91mm.

کد محصول : P9-214

U5LL0014_40mm
پیستون پرکینز کاسه احتراق مربع گژمپین 40mm

کد محصول :  P0-015

پیستون پرکینز

کد محصول : PP-011

55274-88.9mm
پرکینز میلر
پیستون موتور جوش میلر

کد محصول : P5-274

U5LP0009_101mm
پیستون پرکینز 4.248
موتورسازان - انگلیسی

کد محصول :  P0-009

U5LP0058B_103mm
پیستون پرکینز 1004

کد محصول : P0-058

U5LP0057_40mm
بادسان
پرکینز 1004
100mm

کد محصول : P0-057

U5LP0009,U5LP0058,U5LP0057,U5LL0015,4115P011,55274,4115P015,68332,89214,89216,123608,115017491,303269,U5LL0036,U5LP0021,3135M141,115017620,U5LL0014
پیستون پرکینز
پیستون پرکینز 403 - 404- 1004 -1106-1003-1103-1104-1106-1300-1300ثیه-2306-2806-3008-3012
پیستون پرکسنز 12 سیلندر- دوازده سیلندر
پیستون تراکتور فرگوسن-پیستون تراکتور 6290-پیستون لیفتراک
پیستون فینیشر موتور پرکینز-پیستون کمپرسور
u5ll0046-

پیستون پرکینز – پیسون رینگ پرکینز – بوش پیستون رینگ پرکینز

پیستون رویز رویز – پیستون پرکینز دوازده سیلندر – پیستون پرکینز چهار سیلندر

قطر پیستون پرکینز – گژمپین پرکینز – کیت پیستون رینگ پرکینز – کیت بوش پیستون رینگ پرکینز

Leave a comment

error: Content is protected !!